Shiga, Lieko: RASEN KAIGAN (SPIRAL SHORE) #45 (2012)