Shiga, Lieko: RASEN KAIGAN (SPIRAL SHORE) #31 (2010)