Reggio, Godfrey: Koyaanisqatsi (1982)

  • city
  • dynamic
  • density
  • people
  • Uploaded by
    Fest Leonie, Grünig Vanessa
  • Uploaded on
    191015